Verzekeringen Sportongevallen

De VTV heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias (vroeger Omob) een polis sportongevallen. Elk lid dat bij VTV is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering.

 

Burgerlijke aansprakelijkheid:

 

1.1 De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden welke tijdens de verzekerde aktiviteiten ten laste kan gelegd worden van:

 • de bij de VTV aangesloten clubs;
 • het al dan niet bezoldigd personeel zoals officials;
 • de vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de organisaties voor zover zij ook lid zijn van de verzekeringsnemer :
 • de spelers en de scheidsrechters;
 • de ouders van de minderjarige kinderen voor zover ze voor hun kinderen aansprakelijk worden gehouden

 

Het betreft een dekking voor alle materiele en lichamelijke schade welke veroorzaakt wordt tijdens de volgende aktiviteiten :

 • kampioenschappen tornooien
 • vriendschappelijke en andere wedstrijden
 • andere aktiviteiten zoals feesten voor de leden,  bals, e.d.

 

1.2. Is ondermeer uitgesloten van de dekking burgerlijke aansprakelijkheid:

 • schade veroorzaakt door een aansprakelijke van minstens 16jaar oude welke schade heeft veroorzaakt met opzet en elke schade veroorzaakt ingevolge dronkenschap:
 • schade aan materieel,  kledingstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen van de leden;  behalve van Scheidsrechters en officials in functie.

 

1.3. Verleende waarborgen:

 • lichamelijke schade 5000000 eu
 • materiële schade 620000 eu

 

Burgerlijke aansprakelijkheid verdedigingskosten:

 

Voor zover de verzekeraar gehouden is tot dekking,  neemt hij de verplichting op zich de verdedigingskosten op zich te nemen uit hoofde van iedere burgerlijke of strafrechterlijke rechtspleging tegen de clubs of de leden. De dekking betreft kosten van advokaat, experten en procedure. Zij is beperkt tot 12500 eu.

 

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen:

 

1.4. Omschrijving van het verzekerde ongeval

Onder lichamelijk ongeval wordt verstaan, ‘een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer.’

Zijn alzo ondermeer verzekerd:

 • ziekte of infectie tengevolge van het ongeval;
 • zonnesteek;
 • beten van dieren of insecten;
 • gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en plots manifesteren zoals hernia, liesbreuken, spierscheuringen, verrekkingen, verstuikingen, enz….

 

1.5. Gedekte kosten

 • geneeskundige kosten zoals deze van geneesheer, chirurg, apotheker, ziekenhuis, radiografie, orthopedie, protese, fysioterapie, ….
 • tandprotese: met een max van 500 eu per ongeval en 125 eu per tand;
 • apotekerskosten en kosten van gipsen met een max van 620 eu;
 • begrafenis;
 • vervoer van het slachtoffer.

De gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van de letsels met een maximumtermijn van 2 jaar vanaf het ongeval.  De dekking wordt verleend na tussenkomst van het ziekenfonds en tot maximaal 100% van het geldende Riziv-barema.

 

1.6. Vaste vergoedingen

In geval door het lichamelijk ongeval tijdens de verzekerde aktiviteiten de door wordt veroorzaakt of een invaliditeit, verzekert de maatschappij de uitbetaling van een kapitaal :
 • in geval van overlijden binnen 3 jaar na overlijden 7500 eu;
 • in geval van tijdelijke invaliditeit en totale ongeschiktheid tot het uitoefenen van de normale beroepbezigheden : 25 eu per dag tot 2 jaar na het ongeval bij werkelijk verlies van inkomen en bij gebrek aan enige uitkering op basis van de RIZIV-wetgeving;
 • in geval van bestendige invaliditeit van het slachtoffer tot maximaal 65 jaar, wordt een kapitaal uitbetaald a rato van de graad van de invaliditeit tussen 1 en 50 %:  15000 eu en boven de 50% 30000 eu.

 

1.7.  Is uitgesloten van de verzekering, de vrijwillige verminking door het slachtoffer of de schade aan zichzelf veroorzaakt door dronkenschap.

 

Aangifte van het schadegeval:

De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club waarbij het betrokken VTV lid is aangesloten.  De maatschappij zal de dekking niet uitsluiten indien de aangifte buiten termijn,  doch redelijkerwijze zo snel mogelijk is gebeurd.De formulieren voor de ongevalsaangifte zijn te verkrijgen op de club en dienen ingevuld binnengebracht te worden bij Ivo Bols, Melkerijstraat 27, 2340 Beerse, tel 014 611119