Tennisclub De Dageraad vzw - Statuten

T.C. De Dageraad vzw
Rerum Novarumlaan 35
2340 Beerse
Ondernemingsnummer: 430538458

NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst. 

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam: Tennisclub De Dageraad vzw, afgekort T.C. De Dageraad vzw

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Rerum Novarumlaan 35, 2340 Beerse en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Turnhout. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot doel :

 • het samenbrengen van al de geïnteresseerde tennisspelers, ten einde de tennissport in clubverband te beoefenen; het verspreiden van de tennissport met in het bijzonder het opleiden van jonge tennisspelers;
 • het tennisspelen in competitieverband te beoefenen, alsmede te zorgen voor het inrichten van toernooien;
 • de sport in het algemeen als wezenlijk deel van de vrijetijdsbesteding aan te moedigen. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden. 

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve leden en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijziging in de samenstelling van de vereniging moet een nieuw ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term “lid” in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

De voorwaarden om als effectief lid opgenomen te worden zijn de volgende:

 • minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben per 1 januari van het jaar waarin men zijn opname vraagt;
 • een schriftelijk verzoek richten tot de raad van bestuur;
 • zich akkoord verklaren met de statuten van de vereniging en met de huishoudelijke reglementen.

De andere leden, welke de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, krijgen het statuut van spelend lid. Zij moeten eveneens een vraag tot opname richten tot de raad van bestuur, en zich akkoord verklaren met de statuten en de reglementen.

Een spelend lid heeft geen stemrecht op de algemene vergadering en kan niet verkozen worden in de raad van bestuur.

ARTIKEL 7

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement. De titel van erelid, is een bijzondere eretitel welke door de raad van bestuur wordt toegekend aan bepaalde personen, effectieve leden of andere, en dit wegens hun bijzondere verdienste die zij voor de club hebben of gehad hebben. De raad van bestuur beslist over het al dan niet verlenen van deze eretitel.

ARTIKEL 8

De maximum ledenbijdrage bedraagt 125 euro.

ARTIKEL 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Een uittredend lid dient nochtans de vervallen bijdrage van het lopende jaar betalen, en heeft geen recht op teruggave hiervan, zelfs niet gedeeltelijk. Een lid dat in gebreke blijft om de jaarlijkse bijdrage te betalen, uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar, wordt als ontslagnemend beschouwd. De raad van bestuur is bevoegd om disciplinaire maatregelen te nemen tegen leden, in volgende gevallen:

 • als een lid weigert de betalingen te doen aan de vereniging die hij verschuldigd is;
 • als een lid weigert zich aan de statuten en de huishoudelijke reglementen te onderwerpen;
 • als een lid zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag, waardoor de goede werking en/of goede naam van de vereniging wordt aangetast.

De raad van bestuur kan de volgende disciplinaire maatregelen nemen: een vermaning, een ernstige waarschuwing en een schorsing gedurende een bepaalde tijd.

Wanneer de raad van bestuur meent dat tegen een lid een disciplinaire maatregel moet gevorderd worden van schorsing, dan wordt het lid opgeroepen voor de raad van bestuur te verschijnen, alwaar de feiten ter zijner kennis wordt gebracht, en alwaar het lid zijn verdediging kan voordragen. De beslissing wordt nadien aan het lid ter kennis gebracht bij aangetekende brief, getekend door de voorzitter en de secretaris.

Wanneer de raad van bestuur meent dat tegen een lid slechts een maatregel van vermaning of waarschuwing moet genomen worden, dan wordt het lid niet opgeroepen om voor de raad van bestuur te verschijnen.

Indien het lid meent niet akkoord te kunnen gaan met de genomen disciplinaire maatregel van vermaning of waarschuwing, dan kan het lid verzet aantekenen bij de raad van bestuur en vragen om gehoord te worden op de eerstvolgende bestuursvergadering.

De raad van bestuur dient te beslissen met een twee derde meerderheid. Tegen de disciplinaire maatregelen van vermaning, waarschuwing en schorsing van ten hoogste twaalf maanden, is geen hoger beroep mogelijk.

In geval van schorsing van meer dan twaalf maanden kan het lid hoger beroep aantekenen bij aangetekend schrijven, te richten aan de secretaris van de vereniging, en vragen dat zijn beroep zou behandeld worden door een bijzondere algemene vergadering, bijeen te roepen door de raad van bestuur, binnen de twee maanden na het aantekenen van hoger beroep.

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. Het is nochtans toegelaten, bij het aanbrengen van goederen of waarden, te bepalen dat het aangebrachte, in geval dat de vereniging ophoudt te bestaan, of in geval het lid van rechtswege of door uitsluiting ophoudt van de vereniging deel uit te maken, geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd.

ARTIKEL 11

De raad van bestuur kan op ieder ogenblik een ledenstop invoeren, ten einde de goede werking van de vereniging te verzekeren.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 12

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie en ten hoogste twaalf leden die als effectief lid verbonden zijn aan de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts 2 personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 13

De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar.

ARTIKEL 14

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. In de raad van bestuur mogen maximaal vijf bestuurders zitten welke niet woonachtig zijn in de gemeente Beerse (Vlimmeren).

ARTIKEL 15

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. Indien een bestuurder tijdens zijn mandaatperiode zijn functie niet meer kan uitoefenen, hetzij door overlijden, hetzij door vrijwillig ontslag, hetzij door afzetting, dan heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om aan één der effectieve leden te vragen om het vrijgekomen mandaat verder uit te oefenen tot aan de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering. Deze persoon krijgt dan de functie van toegevoegd bestuurslid, en heeft de bevoegdheid om de bestuursvergaderingen bij te wonen zonder stemrecht. Het toegevoegd bestuurslid kan met volle inzage alle taken uitoefenen die hem of haar door de raad van bestuur worden toegekend. De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 16

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigd deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 17

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

Daarenboven is de voorzitter verplicht binnen de acht dagen een vergadering van de raad van bestuur te beleggen:

 • op vraag van drie bestuursleden;
 • op vraag van tien effectieve leden.

De aanvragen moeten schriftelijk aan de voorzitter gericht worden en moeten de redenen van de aanvraag vermelden. De effectieve leden, welke alzo een samenkomst van de raad van bestuur aanvragen, kunnen desgevallend op deze vergadering gehoord worden. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 18

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 19

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

ARTIKEL 20

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 21

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:

 • op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur;
 • door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is, de beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk uit.

ARTIKEL 22

De vereniging kan commissarissen benoemen wanneer de algemene vergadering hieromtrent rechtsgeldig een beslissing heeft genomen. In dit geval kan de algemene vergadering commissarissen benoemen zowel uit haar leden als uit derden.

Zij is evenwel wettelijk verplicht, ingevolge art. 17, §5 van de huidige wet één of meer commissarissen te benoemen wanneer zij aan twee van de hieronder drie vermelde voorwaarden gezamenlijk voldoet:

 • het equivalent gemiddeld over het jaar van 50 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978;
 • in totaal 6.250.000 euro aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief BTW;
 • een balanstotaal van 3.125.000 euro.

Zij is eveneens wettelijk verplicht dit te doen indien het gemiddeld aantal tewerkgestelden per jaar het equivalent van 100 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden
krachtens K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978, overschrijdt. De algemene vergadering is, wanneer zij er wettelijk toe gehouden is commissarissen te benoemen, verplicht deze te benoemen onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 24

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 • de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging;
 • de ontzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 25

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar, en dit binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 26

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar.

ARTIKEL 27

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer één vijfde van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de vijftien werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 28

De oproepen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief ten minste acht werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL 29

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeld, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door één twintigste van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het één twintigste van de leden ondertekend zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 30

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene
die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 31

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statuutwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de dertig dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 32

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het
wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 33

Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 34

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 35

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komende boekjaar voor.Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die
gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. 

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 36

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien twee derde van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een vier vijfde meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen twee derde van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een vier vijfde meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de dertig dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 37

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen in 2 exemplaren. Eén exemplaar is bestemd voor de neerlegging bij de griffie van de rechtbank van koophandel en het laatste exemplaar
is bestemd voor het register der beraadslagingen van de algemene vergadering.